[mythtv-commits] mythtv/master commit: dbabbacb4 by Stuart Morgan (stuartm)

MythTV noreply at mythtv.org
Tue Jan 31 17:20:42 UTC 2012


   Author: Stuart Morgan <smorgan at mythtv.org>
 Change Date: 2012-01-31T09:18:10-08:00
  Push Date: 2012/01/31 09:18:38 -0800
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: dbabbacb4372f3986255a3bd1252ddae7cf49876
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/dbabbacb4

Log:

Fix typo in mythuiimage.cpp

Modified:

  mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.cppMore information about the mythtv-commits mailing list